اطلاع نگاشت شركت پالايش نفت تبريز در 8 سال دفاع مقدس

Download video: MP4 format