نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول آبان ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم42,996RLS/Kg
2برش روغنی سبک69,687RLS/Kg
3آيزوفيد76,656RLS/Kg
4آیزوریسایکل91,290RLS/Kg
5حلال 40262,009RLS/Liter
6برش روغنی سنگین67,915RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول13,791RLS/Kg
10حلال 40468,363RLS/Liter
11سلاپس واكس55,455RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N109,548RLS/Kg