لیست فرم ها و مدارک مربوط به دستورالعمل ها


عنوان فایل پیوستی
دستوالعمل نگارش و آماده سازی گزارش 1-دستوالعمل نگارش و آماده سازی گزارش.pdf
نمونه قالب گزارش پروژه پژوهشی نمونه قالب گزارش پروژه پژوهشی-2.docx
نحوه طراحی جلد گزارش پروژه‌ها نحوه طراحی جلد گزارش پروژه‌ها-3.docx
دستورالعمل مالكيت فكري پروژه هاي پژوهشي دستورالعمل مالكيت فكري پروژه هاي پژوهشي-5.pdf
راهنمای بازدید از شرکت برای پژوهشگران 6-راهنمای بازدید از شرکت برای پژوهشگران.pdf